Política de protecció de dades

1. Política de protecció de dades. L'empresa EXPERIENCE CENTER ESTUDIS DE MUNTANYA I CONSULTORIA, SL ( en endavant  EXPERIENCE CENTER, SL), amb domicili social a Carrer Doctor Saura, 13, 2n1a del pont de Sort, CP 25520 (Lleida), desitja posar en coneixement de l'usuari del lloc web www.ecemescolademuntanya.com i de les seves diferents aplicacions mòbils (o apps) la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament (i) es comuniquen i relacionen amb EXPERIENCE CENTER, SL mitjançant els canals indicats en el citat lloc web o app i (ii) emplenen formularis de recollida de dades o utilitzen qualsevol altre servei present en el lloc web o app que impliqui la comunicació de les seves dades personals a EXPERIENCE CENTER, SL, incloent sense caràcter limitador  el registre i el procés d'autenticació en el lloc web o app i la participació de l'usuari registrat en els jocs d’ EXPERIENCE CENTER, SL.

EXPERIENCE CENTER, SL es compromet a mantenir la privacitat de les dades personals dels usuaris dels serveis d'aventura, formació i oci disponibles al lloc web o app, i de les transaccions econòmiques realitzades ajustant-se al que estableix la normativa de protecció de dades aplicable.

EXPERIENCE CENTER, SL informa a l'usuari del lloc web o app que en aquesta política de protecció de dades es contenen tots els aspectes relacionats amb el tractament de dades personals que EXPERIENCE CENTER, SL porta a terme com a responsable del mateix a través del lloc web o app. Si l'usuari -després de la lectura del present document- continua la seva navegació i l'ús dels serveis web o de les apps, estarà manifestant la seva acceptació expressa d'aquesta política de protecció de dades i el tractament de dades personals. En cas contrari, l'usuari haurà d'abandonar el lloc web o eliminar del seu dispositiu l'app. Així mateix, l'usuari queda informat que aquestes condicions són aplicables subsidiàriament d'aquelles altres que sobre la mateixa matèria s'estableixin amb caràcter especial i siguin comunicades a l'usuari sense caràcter limitatiu a través dels formularis de registre i / o contracte d'activitat o servei, quedant les presents polítiques com complementàries de les anteriors en allò que no es contradigui. S'informa a l'usuari que qualsevol tractament de dades personals, quedarà sota l'àmbit d'aplicació de la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades. A aquests efectes s'entendrà per dada de caràcter personal, sense caràcter limitador, qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables i, per usuari, qualsevol persona física identificada o identificable que comuniqui les seves dades de caràcter personal a EXPERIENCE CENTER, SL mitjançant els canals de comunicació amb EXPERIENCE CENTER, SL tal com sms, les apps, correu electrònic, telèfon, emplenament de formularis de recollida de dades, registre i / o, en tot cas, ús de qualsevol servei present en el lloc web o app que impliqui la comunicació de les seves dades personals a EXPERIENCE CENTER, SL i / o qualsevol altra forma de comunicació de dades a l'esmentada entitat.

2. Menors o incapaços. Els llocs web, apps i mòbils de EXPERIENCE CENTER, SL estan dirigits a usuaris de qualsevol edat, a excepció dels menors de 18 anys, que hauran d'aportar documentació acreditativa dels permisos necessaris dels seus tutors, monitors o professors en relació directa amb l' activitat contractada, quedant a disposició de l'empresa, el poder subjectar a canvis d'admissió i sempre en relació a l'activitat referida. A través dels llocs web, apps i mòbils de EXPERIENCE CENTER, SL no es recullen ni es requereix cap informació personal de menors de 18 anys. Queda prohibit per tant el registre en els llocs web, apps i mòbils de EXPERIENCE CENTER, SL a menors de 18 anys.

3. Identificació de la raó social del responsable del fitxer. EXPERIENCE CENTER, SL informa a l'usuari del lloc web o app de l'existència de diversos tractaments i fitxers de dades personals el responsable és el Sr. Conrad Lopez, amb domicili social a Carrer Doctor Saura, 13, 2º1ª, on es recullen i emmagatzemen els dades personals que l'usuari comunica a EXPERIENCE CENTER, SL a través d'aquest lloc web, app i els diferents canals de comunicació indicats en el mateix.

4. Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal. L'usuari que merament accedeix al lloc web de EXPERIENCE CENTER, SL no està obligat a proporcionar informació personal per a l'ús del lloc o app, per tant, qualsevol comunicació de dades a aquest efecte ho serà perquè l'usuari voluntàriament ha decidit una navegació o ús personalitzat dels serveis, així com dur a terme alguna activitat de les oferides per l'empresa. No obstant això, en cas que l'usuari tingui interès a accedir a serveis particulars condicionats al previ registre, tal com participar en les activitats o serveis de venda per Internet i / o rebre informació de EXPERIENCE CENTER, SL, així com contactar amb EXPERIENCE CENTER, SL, haurà d'omplir els formularis de petició de dades personals o aquells altres mitjans per a l'adhesió per l'usuari a les condicions d'ús dels serveis i contracte d'activitat que en cada cas s'ofereixin a través del web o app. Sense perjudici del que es preveu en aquestes condicions, en els casos esmentats seran d'aplicació preferent les condicions de tractament de dades en cada cas establertes i comunicades a l'usuari per EXPERIENCE CENTER, SL a través dels formularis de registre i / o contracte d'activitat o si és el cas, condicions d'altres serveis particulars, quedant les presents polítiques com complementàries i d'aplicació subsidiària de les anteriors en allò que no es contradigui. EXPERIENCE CENTER, SL no li demanarà a l'usuari dades especialment protegides. No obstant això, en determinades circumstàncies, i sempre d'acord amb la normativa aplicable. La informació personal de l'usuari només serà utilitzada per a propòsits limitats. La finalitat de tractament de les dades personals serà en tot cas la indicada en la present política així com en les condicions i avisos legals dels serveis i continguts a través dels quals es comuniqui la informació a EXPERIENCE CENTER, SL.

EXPERIENCE CENTER, SL informa que tractarà les dades personals per a les finalitats següents: Quan l'usuari no mantingui cap relació jurídica amb EXPERIENCE CENTER, SL, aquell ha de tenir en compte i és informat que qualsevol comunicació personalitzada que l'usuari enviï a EXPERIENCE CENTER, SL a través de qualsevol mitjà comporta o implica la prestació del seu consentiment lliure , inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per EXPERIENCE CENTER, SL amb la finalitat d'atendre la mateixa, així com enviar la informació que, si s'escau sigui sol·licitada a EXPERIENCE CENTER, SL. En aquells casos en què l'usuari sol·liciti o utilitzi algun dels serveis web o de l'app específics a l'efecte i / o porti a terme i participi en els serveis o activitats d'aquest lloc web o app, les dades que en cada cas se subministrin seran tractats, en funció del servei sol·licitat o utilitzat i l'activitat duta a terme per l'usuari, per gestionar aquestes activitats i permetre la gestió operativa i / o comercial d'acord amb el contingut de la regulació i bases de cada un d'ells. Així mateix, quan l'usuari hagi sol·licitat i / o consentit l'enviament d'informació d'activitats o serveis addicionals, i / o comercials i / o publicitaris de EXPERIENCE CENTER, SL, les seves dades seran tractades amb tals fins. En cas que l'usuari contacti amb EXPERIENCE CENTER, SL per a realitzar consultes o sol·licitar informació, el tractament de dades es realitzarà amb la finalitat d'atendre i contestar les comunicacions rebudes així com enviar la informació sol·licitada a EXPERIENCE CENTER, SL, inclosa informació comercial i / o publicitària, quan es consenti a això.                                  Si les dades es subministren per a la subscripció d'un servei de recepció de notícies o la descàrrega d'una app, les dades seran tractades per gestionar la descàrrega o subscripció a aquest servei, autentificar l'usuari cada vegada que accedeixi al servei o app subscrita / descarregada així com per a l'enviament de les notícies o butlletins de EXPERIENCE CENTER, SL.

Quan la vostra acceptació expressament que desitja rebre comunicacions comercials relatives a productes i / o serveis de EXPERIENCE CENTER, SL, les seves dades seran tractades per gestionar l'enviament d'aquestes comunicacions, així com la possible revocació del consentiment de l'usuari, oposició al tractament o baixa del servei. La informació sobre els serveis (incloent les dades personals) podrà ser anonimitzada i / o agregada per ser posteriorment utilitzada per EXPERIENCE CENTER, SL o per tercers per a fins estadístics, històrics, analítics o d'investigació i per a la millora dels seus serveis. D'acord amb l'anterior, si l'usuari no està d'acord amb el tractament de les seves dades per EXPERIENCE CENTER, SL, s'haurà d'abstenir d'comunicar o enviar les seves dades personals a EXPERIENCE CENTER, SL a través de qualsevol mitjà tal com, sense caràcter limitador, correu electrònic, sms, registre i alta si és el cas en els serveis oferts a través dels llocs web, apps i mòbils o emplenament de formularis, efectuant una navegació no registrada pels llocs web, apps i mòbils.                                                      En el marc de la prestació dels serveis i continguts oferts a través dels llocs web, apps i mòbils, EXPERIENCE CENTER, SL pot sol·licitar en algun moment dades personals a l'usuari mitjançant formularis o altres mitjans en el cas li serà aplicable el que preveu en aquesta Política de Protecció de Dades.

5. Identificació dels destinataris respecte dels quals EXPERIENCE CENTER, SL tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades EXPERIENCE CENTER, SL té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de l'article 11.2.c. de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal hagi de realitzar per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques en els casos que així es requereixi d'acord amb la legislació vigent en matèria d'Educació, així com qualsevol altra que sigui aplicable i, si escau igualment, a altres òrgans com Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Jutges, Ministeri Fiscal, Tribunals, Tribunal de Comptes o el Defensor del Poble.      Així mateix, EXPERIENCE CENTER, SL posa en coneixement de l'usuari que qualsevol altra cessió de dades que hagi de realitzar serà posada en el seu coneixement quan així ho prevegi o autoritzi la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, informant-li de manera expressa, precisa i inequívoca de els destinataris de la informació, de la finalitat a què es destinaran les dades, i de la naturalesa de les dades cedides, o si escau quan la normativa de protecció de dades aplicable ho estableixi, prèviament se sol·licitarà el consentiment inequívoc, específic i informat a l'usuari.

6. Altres destinataris d'informació. EXPERIENCE CENTER, SL adverteix l'usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d'acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l'usuari a través del present lloc web, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades, per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat . Per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació s'entendran -sense caràcter limitador- aquelles persones físiques o jurídiques que prestin els següents serveis: (i) transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pels destinataris del servei; (Ii) serveis d'accés a l'esmentada xarxa; (Iii) serveis d'emmagatzematge o allotjament de dades; i (iv) el subministrament de continguts o informació. Així mateix, EXPERIENCE CENTER, SL no es fa responsable dels tractaments de dades que duguin a terme els tercers que estableixin hiperenllaços amb EXPERIENCE CENTER, SL, ni d'aquells responsables a qui a través d'hiperenllaços EXPERIENCE CENTER, SL remet als usuaris del seu lloc web, a raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat.

7. Qualitat de les dades. EXPERIENCE CENTER, SL adverteix a l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que, si comunica dades personals a través de qualsevol mitjà a EXPERIENCE CENTER, SL, només pot incloure dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.                                  A aquests efectes, l'usuari serà l'únic responsable davant de qualsevol dany, directe i / o indirecte que causi a tercers o a EXPERIENCE CENTER, SL per l'ús de dades personals d'una altra persona, o les seves pròpies dades personals quan siguin falses, errònies, no actuals, inadequades o impertinents. Igualment, l'usuari que comuniqui a EXPERIENCE CENTER, SL les dades personals d'un tercer haurà de comptar amb el consentiment informat del tercer acord amb aquesta Política de Protecció de Dades i respondrà davant EXPERIENCE CENTER, SL i el tercer per aquesta obligació, sense que EXPERIENCE CENTER, SL hagi de dur a terme actuació addicional, i exonerant de tota responsabilitat a EXPERIENCE CENTER, SL.

8. Exercici dels drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades, o qualsevol altre dret. EXPERIENCE CENTER, SL informa a l'usuari de la possibilitat d'exercir els seus drets reconeguts per llei mitjançant sol·licitud escrita dirigida a l'atenció del DPO, Sr. Conrad Lopez, Registre, atenció "Protecció de Dades", en la següent adreça electrònica: ecemconrad @ gmail .com, indicant clarament la petició o dret que exercita així com el seu nom, cognoms i adreça postal, i adjuntant còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, per tal d'identificar-lo inequívocament. L'exercici d'aquest dret és personalíssim per la qual cosa l'interessat podrà exercitar tals drets personalment acreditant la seva identitat  a través de representant legal, en aquest cas serà necessari que acrediti tal condició; i / o mitjançant representant voluntari, expressament designat per a l'exercici del dret.                                                En els casos de representació ha de constar clarament acreditada la identitat del representat, mitjançant l'aportació de còpia del seu document nacional d'identitat o document equivalent, i la representació conferida per aquell.

9. Drets de l'usuari relatius a comunicacions comercials. S'informa a aquells usuaris que hagin autoritzat expressament a EXPERIENCE CENTER, SL per a la realització d'enviaments de comunicacions comercials per correu electrònic, sms o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent ,que l'usuari té dret a oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals per a la recepció de comunicacions comercials, així com dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a l'efecte amb la simple notificació de la seva voluntat a EXPERIENCE CENTER, SL. Per això, l'usuari podrà dirigir la seva oposició mitjançant la remissió d'un correu electrònic a l'adreça: EMAIL amb l'assumpte "BAIXA COMUNICACIONS COMERCIALS".

10. Cookis i beacons. Per obtenir informació sobre els dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels usuaris dels llocs web, apps i mòbils d’EXPERIENCE CENTER, SL pot visitar el nostra ENLLAÇ A POLÍTICA DE COOKIES.

11. Dades personals publicades en els llocs web i mòbils de. EXPERIENCE CENTER, SL  De vegades algunes persones consenten la publicació de dades personals en el lloc web o app d’EXPERIENCE CENTER, SL. En relació amb les dades personals d'aquelles persones que hagin consentit la publicació de les seves dades es puguin publicar en el present lloc web, es posa en coneixement de l'usuari que aquestes dades formen part d'un o diversos tractaments de dades titularitat i responsabilitat d’EXPERIENCE CENTER , SL en el qual han estat incorporats amb el previ consentiment informat dels interessats i no poden ser lliurement tractats i reproduïts pels tercers usuaris del lloc web o app -ni  tan sols quan es faci referència a l'origen dels mateixos excepte que s'obtingui la prèvia autorització i consentiment informat del propi interessat. Les dades personals publicades en el lloc web o app poden consistir, sense caràcter limitador, en qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus concernent a persones físiques identificades o identificables, tal com el nom, cognoms, adreça IP, adreça postal i / o de correu electrònic, fotos, vídeos, i imatges d'esdeveniments celebrats per EXPERIENCE CENTER, SL. Per tant, totes les dades personals -incloses les imatges, vídeos, textos, dades i qualsevol altra informació que es publica en el present lloc web sobre persones físiques identificades i / o identificables- només podran ser utilitzats per l'usuari titular dels mateixos.per tal de participar dels serveis i continguts en la forma establerta en les polítiques d'ús del lloc web o app i les presents polítiques de privacitat, amb finalitats privades i en el marc de la legalitat vigent, i sense ànim de lucre ni fins comercials de qualsevol naturalesa, quedant expressament prohibits qualssevol altres usos diferents dels assenyalats, inclosa la incorporació de les imatges o les dades a fitxers o tractaments i / o creació de bases de dades de persones i / o enviament de publicitat o cessió a tercers, sense el previ consentiment informat de l'usuari, no sent responsable EXPERIENCE CENTER, SL dels usos que els tercers usuaris del lloc web o app efectuïn contra venint el que estableix aquesta clàusula.

12. Conservació de les dades personals. Les dades personals seran tractades activament per EXPERIENCE CENTER, SL mentre s'estigui gestionant el procediment de contractació, procés de registre o subscripció i mentre estigui en vigor l'esmentada relació, entre EXPERIENCE CENTER, SL i l'usuari. Transcorregut l'anterior termini, les dades Personals es conservaran bloquejades per EXPERIENCE CENTER, SL durant un termini addicional de 6 anys o, excepcionalment, per un termini superior si fos d'aplicació un termini de prescripció de possibles responsabilitats contractuals o regulatòries per EXPERIENCE CENTER, SL superior a l'esmentat termini.

12. Actualització de les polítiques. Ocasionalment, EXPERIENCE CENTER, SL actualitzarà aquesta política de protecció de dades dels usuaris del lloc web o app. Qualsevol modificació d'aquesta política serà publicada i advertida en el lloc web o app d’EXPERIENCE CENTER, SL i en la política mateixa tenint en compte l'usuari que, el tractament de les dades que hagués comunicat a EXPERIENCE CENTER, SL es regirà per les polítiques i condicions del tractament de les dades vigents i publicades en el moment en què hagi proporcionat les seves dades personals a EXPERIENCE CENTER, SL, sense perjudici de l'aplicació preferent dels textos legals específics a l'efecte, tal com textos informatius inserits en formularis de recollida de dades i / o condicions de serveis particulars. En tot cas serà responsabilitat de l'usuari accedir periòdicament a la política de privacitat d’EXPERIENCE CENTER, SL publicada en cada moment per tal de conèixer l'última versió vigent.

13. Xarxes Socials. Les xarxes socials són serveis prestats per tercers proveïdors que permeten a l'usuari participar en una comunitat virtual amb altres usuaris a través de la qual pot generar el seu propi perfil públic on crear i compartir continguts, informacions i dades personals amb altres usuaris de la xarxa. En una xarxa social els usuaris poden crear un compte o perfil amb fins professionals o amb fins personals. El funcionament de la xarxa social es regula en primer terme, per les condicions establertes pel titular i / o proveïdor de la xarxa i en segon terme, quan es tracta de comptes o perfils amb fins comercials, pels termes i condicions establerts pel responsable del perfil o compte comercial.                                                                                      EXPERIENCE CENTER, SL té perfils en algunes xarxes socials com ara, sense caràcter limitador, Facebook i Twitter. L'usuari pot seguir-nos i fer-se fan d’EXPERIENCE CENTER, SL en les xarxes socials esmentades i en les diferents xarxes socials que li indiquem a través dels llocs web, apps i mòbils d’EXPERIENCE CENTER, SL. Els nostres llocs i pàgines oficials en xarxes socials estan dirigits a majors de 18 anys, de manera que si l'usuari vol formar part dels nostres llocs i pàgines oficials ha de ser major de 18 anys i llegir atentament les condicions i polítiques publicades per EXPERIENCE CENTER, SL .                                                                                                                                                                                                                      EXPERIENCE CENTER, SL és responsable de l'administració dels llocs i les pàgines oficials en xarxes socials sempre que siguin els llocs i les pàgines oficials originals i per tant hagin estat creades per EXPERIENCE CENTER, SL. Si l'usuari es fa seguidor dels llocs i les pàgines oficials d’EXPERIENCE CENTER, SL, el seu ús i el tractament de les seves dades personals que es realitzi a través d'aquells es regularà per les condicions específiques previstes i publicades en cada lloc o pàgina oficial . El fet d'esdevenir "amic" o "seguidor" dels nostres llocs i pàgines oficials en xarxes socials implica que l'usuari consent el tractament de les seves dades segons el que estableixen les polítiques i condicions que en cada cas regulen el seu ús.                          EXPERIENCE CENTER, SL no es responsabilitza dels llocs i les pàgines no oficials que altres tercers puguin crear a les xarxes socials. Per això es recomana a l'usuari que sempre activi l'opció de "seguir a EXPERIENCE CENTER, SL" a través dels nostres llocs web, apps i mòbils. EXPERIENCE CENTER, SL és responsable del fitxer i del tractament que realitzi a través dels seus llocs i pàgines oficials en xarxes socials. Si l'usuari es fa amic o seguidor dels nostres llocs i pàgines oficials en xarxes socials, les seves dades personals seran tractades amb la finalitat d'administrar correctament el lloc o la pàgina oficial, conèixer les seves opinions i / o comentaris, així com informar-lo i fer-lo partícip dels diferents concursos, promocions i / o esdeveniments que es realitzin per EXPERIENCE CENTER, SL a través dels llocs i les pàgines oficials a les seves xarxes socials.                                                                                                                          En tot cas s'informa a l'usuari que EXPERIENCE CENTER, SL podrà eliminar dels llocs i pàgines oficials a les xarxes socials qualsevol informació que vagi en contra de les normes establertes en les condicions particulars que regulin els seus llocs i pàgines oficials, les condicions generals d’ús establertes pel proveïdor o titular de la xarxa social així com en contra del que preveu la llei, la moral, ordre públic i / o qualssevol polítiques i manuals dels llocs web, apps i mòbils d’EXPERIENCE CENTER, SL. De la mateixa manera, els titulars o proveïdors de les xarxes socials podran eliminar aquells continguts que, bé d'ofici o bé mitjançant denúncia d'un altre usuari, vagin en contra de les normes o regles de funcionament imposades pel proveïdor de cadascuna de les xarxes. Per deixar de seguir el lloc o la pàgina oficial d’EXPERIENCE CENTER, SL en qualsevol dels llocs o pàgines oficials a les xarxes socials, l'usuari haurà de seguir els passos que s'indiquin en les condicions de funcionament i ús de cada proveïdor de la xarxa sense que EXPERIENCE CENTER, SL pugui intervenir en aquest procés. No obstant això, EXPERIENCE CENTER, SL es reserva el dret a crear, editar, modificar i / o eliminar els llocs i / o pàgines oficials sense necessitat d'informar l'usuari amb caràcter previ. Per fer qualsevol consulta en relació amb el tractament de dades que es realitza dels seguidors en els llocs o les pàgines oficials d’EXPERIENCE CENTER, SL a les xarxes socials, l'usuari pot posar-se en contacte amb EXPERIENCE CENTER, SL en la direcció que es mostra a continuació: EMAIL ecemconrad@gmail.com.                                                                                                                  Per conèixer més sobre la política de privacitat i condicions d'ús dels nostres llocs i pàgines oficials en xarxes socials, l'usuari podrà visitar els avisos legals que es publiquen en cadascun dels llocs i pàgines oficials de les diferents xarxes socials.

14. Sobre les condicions de privacitat de les aplicacions mòbils d’EXPERIENCE CENTER, SL. EXPERIENCE CENTER, SL és titular de diverses aplicacions mòbils que l'usuari pot descarregar-se en el seu smarthphone o tablet. No obstant això, en principi les aplicacions mòbils no recullen dades personals dels usuaris ni tracten aquest tipus d'informació. En cas que ho fessin, l'usuari haurà prèviament llegit la política de privacitat de cada aplicació mòbil per tal d'acceptar o no el tractament de les dades personals que en la mateixa s'indiqui. Per defecte, la instal·lació i ús de l'aplicació mòbil suposarà que l'usuari està d'acord amb la política de privacitat. Així mateix, EXPERIENCE CENTER, SL informa que algunes de les seves aplicacions poden contenir utilitats relacionades amb la geolocalització de l'usuari.

Aquesta geolocalització podrà ser duta a terme a través de les aplicacions si l'usuari té activada la funció de geolocalització en el seu smarthphone o dispositiu mòbil i en aquest cas, s'entendrà que l'usuari autoritza aquesta geolocalització amb l'aplicació d’EXPERIENCE CENTER, SL si, per utilitzar l'aplicació d’EXPERIENCE CENTER, SL no desactiva aquesta funció al dispositiu. Això no obstant, quan la geolocalització està activada, l'usuari podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment i sense haver d'abandonar l'aplicació.                                        A més, EXPERIENCE CENTER, SL vol enviar a l'usuari notificacions relatives a productes i serveis de jocs i promocions d’EXPERIENCE CENTER, SL a través de l'app. Per a això, en descarregar-se l’app, se li demanarà el seu consentiment per a l'enviament d'aquestes notificacions. Si permet la recepció de notificacions, l'usuari consenteix que EXPERIENCE CENTER, SL tracti el UUID (identificador universal únic) del seva dispositiu per a l'enviament de notificacions en els termes previstos en aquesta Política de Protecció de Dades.                                        En tot cas, l'usuari podrà donar-se de baixa en qualsevol moment i deixar de rebre notificacions sense haver d'abandonar l'app, o donar-se d'alta, tot això a través de la configuració del dispositiu utilitzat o mitjançant la pròpia app en la secció d’"Ajustaments".

15. Recomanacions als usuaris. L'usuari és l'únic responsable de l'adopció de mesures preventives que salvaguardin la conservació i emmagatzematge en el seu terminal de fitxers i altres continguts que es puguin veure afectats durant els processos de càrrega, instal·lació, visualització i ús de l'aplicació de serveis mòbils, així com de la custòdia i secret de qualssevol tipus de claus i contrasenyes d'accés i ús de l'aplicació, així com de les conseqüències de l'ús erroni o fraudulent de la mateixa. EXPERIENCE CENTER, SL recomana als usuaris que utilitzin les últimes versions dels programes informàtics per a la seva navegació per Internet donada la incorporació en aquests de majors mesures de seguretat.                                                                    Igualment EXPERIENCE CENTER, SL recomana als usuaris utilitzar els mecanismes de seguretat que tinguin al seu abast (servidors web segurs, criptografia, firma digital, firewall, etc.) per protegir la confidencialitat i integritat de les seves dades en la mesura que resulti necessari , atès que hi ha riscos de suplantació de la personalitat o violació de la comunicació.                        EXPERIENCE CENTER, SL recorda als usuaris que Internet no és segur. No obstant això, existeixen i es desenvolupen diferents mitjans que li permeten millorar la protecció de les seves dades. Així doncs, utilitzeu qualsevol mitjà que estigui al seu abast per protegir les seves dades i les seves comunicacions, com la codificació legalment disponible per al correu electrònic confidencial i els codis d'accés al seu propi dispositiu amb connexió a Internet.                                                                                                                                                                                    EXPERIENCE CENTER, SL adverteix als usuaris que sempre que proporcionen informació personal per Internet per mitjà de correu electrònic, grups de notícies, fòrums de discussió, etc., tinguin present que la dita informació pot ser demanada i tractada amb finalitats no desitjades pels usuaris , de manera que EXPERIENCE CENTER, SL recomana als usuaris que s'informin sobre les polítiques de confidencialitat i privacitat dels llocs en línia que visiten. EXPERIENCE CENTER, SL adverteix als usuaris que tinguin present que, llevat que empren mecanismes de xifrat, el correu electrònic a Internet no és segur. Els missatges de correu i els fòrums de discussió poden ser objecte de falsificació i suplantació de personalitat, el qual s'ha de tenir en compte sempre que es facin servir. Si l'usuari no vol publicar la seva adreça de correu electrònic, haurà de configurar el seu navegador perquè no deixi la seva adreça de correu en els servidors web als quals s'accedeix. Finalment EXPERIENCE CENTER, SL adverteix de la importància de llegir, comprendre i acceptar les condicions particulars que, si s'escau, s'estableixin de forma prèvia a la realització de la contractació dels productes i serveis en línia d'aquest lloc web i apps.

16. Autoritat competent. Se l’informa que els titulars de les dades personals descrits en el present document tenen dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, autoritat independent de control del compliment de la normativa de protecció de dades.

Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els notres serveis, acceptes l'ús que fem de les 'cookies'. De totes maneres, pots canviar la configuració de 'cookies' en qualsevol moment.  [ més Informació ]